HU  |  EN  |  DE

Login

E-mail:
Password:

Privacy Policy

A Lodixtrade Kft. által üzemeltetett WWW.LODIXTRADE.HU weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelési tevékenységekről

Miért készült ez a tájékoztató?

A Lodixtrade Kft. (a továbbiakban: Társaság) által a www.lodixtrade.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások és az ott biztosított funkciók keretében személyes adatok kezelésére kerül sor.

A Társaság fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit, körülményeit.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkében meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Ki kezeli a személyes adatait?

Személyes adatait a Lodixtrade Kft., mint adatkezelő kezeli.

Az adatkezelő elérhetőségei:

  Székhely: 2765 Farmos, Kossuth Lajos utca 31. E-mail cím: info@lodixtrade.hu Webcím: http://www.lodixtrade.hu Telefonszám: +36 70 333 2980

A személyes adatok kezelésében azok címzettjei is részt vesznek, amelyek személyéről a jelen tájékoztató egyedi adatkezelési tájékoztatóinak a „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt értesülhet.

Milyen elveket tart fontosnak a Társaság a személyes adatai kezelése során?

A Társaság az adatkezelési tevékenységei során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Társaság felel.

Az érintettek kategóriái

A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a Társasággal kapcsolatot létesítő személyek, a weboldalon keresztül árajánlatot kérő személyek, továbbá azok a személyek, akik a Társaság által forgalmazott termékek valamelyikét, a weboldalon keresztül megrendelik.

Milyen jogai vannak a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Amennyiben a Társaság az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.
 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.
 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés automatizált módon történik.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által kezelt személyes adataival összefüggésben?

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • 1530 Budapest, Pf. 5.
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Tel.: 06 1/391-1400
 • Fax: 06 1/391-1410

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.


A JELEN WEBOLDALHOZ TARTOZÓ ADATKEZELÉSEK

A) Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja a Társasággal történő kapcsolatlétesítés és az általános jellegű kérdés esetén az azzal összefüggő információk nyújtása az ügyfél számára.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

személyes adatként az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), e-mail címét, a megkeresés tárgyát, időpontját, valamint a kérdésével összefüggő és személyes adatnak minősülő adatokat/információkat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz, mint címzettek a Társaság azon dolgozói férnek hozzá, akik a munkakörükből adódóan az ügyfelekkel történő kapcsolattartás ellátására kötelesek, továbbá a személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó is hozzáférhet.
Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megkeresés megválaszolásáig tart.

B) Weboldalon keresztül árajánlatkéréssel összefüggő adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Egy a Társaság által forgalmazott termék árajánlat kérése során megadott személyes adatok kezelésének célja, az adott termékkel összefüggő széleskörű információk nyújtása az ügyfél számára.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

személyes adatként az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), e-mail címét, telefonszámát, a lakcímét (város), valamint a kérdésével összefüggő és személyes adatnak minősülő adatokat/információkat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz, mint címzettek a Társaság azon dolgozói férnek hozzá, akik az árajánlatkéréssel összefüggő feladatokat látják el, továbbá a személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozók is hozzáférhetnek.
Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a kért árajánlat megküldéséig tart.

C) Termék megrendeléssel összefüggő adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adati kezelésének célja az Ön által kiválasztott és megrendelt termék nyújtása.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Társaság a megrendelése során, személyes adatként, az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), telefonszámát, e-mail címét, lakcímét kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely a szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A személyes adatok szolgáltatása a szerződés előfeltétele, azok hiányában a szerződés nem jön létre, a megrendelés nem adható le.

Kik a személyes adatok címzettjei?

Személyes adataihoz, mint címzettek a Társaság azon dolgozói férhetnek hozzá, akik a megrendelések kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat a Társaság közli a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval.

D) Szállítással összefüggő adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja az Ön által megrendelt termék szállítása a megadott címre.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A szállítás érdekében a Társaság személyes adatként, az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), telefonszámát, e-mail címét, lakcímét (szállítási címként), valamint a megrendelt termékért fizetendő ellenérték összegét kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely a szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A személyes adatok szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele, azok hiányában a megrendelés nem véglegesíthető. Az adatok szolgáltatása a szerződés alapján a Társaság által vállalt szállítás teljesítéséhez szükségesek.

Kik a személyes adatok címzettjei?

Személyes adataihoz, mint címzettek a Társaság azon dolgozói férhetnek hozzá, akik a megrendelt áruk szállításának kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat a Társaság közli a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval, valamint az áru szállítását végző futárszolgálati tevékenységet végző adatfeldolgozóval.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a szállítás teljesítését követő 5 évig tart.

E) Számlázással összefüggő adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Az adatkezelés célja a megrendelt termékekért fizetett ellenértékről szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és a Társaságot terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Társaság a számlázás céljából az Ön nevét, számlázási címét, a termék megjelölését, a termék díját, valamint a számla kiállításának időpontját, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a számlakiállítás iránti kérelme esetén a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.
Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Számla kiállítását követően a Társaságot számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli, amelynek során – a hozzájárulása visszavonásától függetlenül – az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jelen esetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.).

Kik a személyes adatok címzettjei?

Személyes adataihoz, mint címzettek a Társaság azon dolgozói férhetnek hozzá, akik a számla kiállításával és kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat a Társaság közli a számára könyvelői tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval.
Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama a számla kiállítása iránti kérelme vonatkozásában az Ön által megadott hozzájárulás időpontjától annak visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követően Ś a Kiadót terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezéséből adódóan Ś a személyes adatok megőrzési ideje az Szvt.-ben foglalt 8 év.

Érvényes: 2018. május 25. napjától
Lodixtrade Kft.

Termékcsoportok: